Stichting Ketelkwestie

 

 

De Stichting Ketel Kwestie is door het Nederlands Frituurcentrum opgericht in opdracht van de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri). Tot de oprichting is beslist door een meerderheid van de leden tijdens een extra vergadering van ProFri op 10 december 2018.

Donaties zijn welkom!

NL80 INGB 0008 5176 05
t.n.v. Stichting Ketel Kwestie

De Stichting Ketel Kwestie staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 80844359

Wil je je verhaal kwijt of aanmelden bij de stichting?

Stuur dan een email naar: info@ketelkwestie.nl

 

DOELSTELLING

De Stichting Ketel Kwestie heeft als doel om de belangen te behartigen van professionele frituurders die schade lijden of hebben geleden door vermeende ondeugdelijke frituurketels. De Stichting Ketel Kwestie tracht haar doel te bereiken door onder meer:

  • het blijvend genereren van aandacht voor het dossier dat in de branche en in de omgeving van professionele frituurders bekend is geworden onder de naam “De Ketelkwestie”; het gaat bij dit dossier om (vroegtijdige) lekkage van professionele frituurketels die niet het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, maar (vroegtijdige) lekkage die, blijkens (voor)onderzoek, veroorzaakt worden door constructie- en/of ontwerpfouten van de betrokken producent(en);
  • gebruikers/afnemers van professionele frituurinstallaties, zoals frituurbedrijven in de horeca, blijvend erop te attenderen dat lekkages aan frituurketels mogelijk niet het gevolg zijn van gebruik maar van de bedoelde constructie- en/of ontwerpfouten;
  • het voortzetten en afronden van het (voor)onderzoek naar de achtergronden en oorzaak/oorzaken van het falen van professionele frituurketels, een onderzoek waarvoor in 2018 de basis is gelegd in opdracht van de Vereniging Professionele Frituurders door het Nederlands Frituurcentrum;
  • het attenderen van gebruikers van mogelijk ondeugdelijke frituurinstallaties op eventueel bijkomende gevolgen van vermeende constructiefouten, zoals het wellicht in het geding komen van de brandveiligheid;
  • het ijveren voor en voorbereiden van een passende oplossing en/of regeling met betrokken fabrikant(en) en/of leverancier(s) ter compensatie van eventuele schade die gebruikers ondervonden/ondervinden als gevolg van het gebruik van vermeend ondeugdelijke frituurinstallaties/ketels;
  • het dossier bekend als “De Ketelkwestie” blijvend onder de aandacht houden bij alle betrokken partijen via uitingen in de media en/of rechtstreekse aanschrijvingen van zowel vermeend gedupeerden, betrokken fabrikant en/of leveranciers en eventuele derde partijen;
  • voor als hetgeen te doen dat in de ruimste zin met één en ander verband houdt en/of bevorderlijk is of kan zijn voor het bereiken van de doelstelling van de Stichting.
Wordt jouw frituurketel vervangen? Maak foto’s!

Bel voor advies de Stichting Ketel Kwestie via 040-7200900 (optie 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUW FOUT OF FABRIEKSFOUT?

Inmiddels heeft de stichting de beschikking over een tweede onderzoeksrapport waarin wordt vastgesteld dat het vermeende ketelfalen het gevolg is van scheuren die zich vormen door vermoeiing rondom de gloeipinnen. Uit het rapport blijkt dat de oorzaak van deze vermoeiing de scherpe hoeken zijn, die tijdens de productie ontstaan bij het lassen van de pinnen aan de onderkant van de ketel.

Ook bij normaal gebruik van frituurinstallaties ontstaan wisselende spanningen, waardoor de vermoeiingsinitiatie de genoemde scheuren kan opleveren en de ketel gaat lekken, aldus het recente rapport. Intensief en/of verkeerd gebruik zal dit proces versnellen. Volgens de onderzoeker lijkt het erop dat in het ontwerp onvoldoende rekening is gehouden met een sterke zogenaamde kerfwerking en het hiermee gepaard gaande risico op vermoeiing, die het gevolg is van de toegepaste lasgeometrie tijdens de productie.

Geheime schikking

Hoewel het laatst uitgevoerde onderzoek een frituurondernemer, wiens lekke ketel onderdeel uitmaakte van het onderzoek, heeft geholpen om met de producent te komen tot een schikking onder geheimhouding, hetgeen kan duiden op erkenning van de geschetste problematiek in het bedoelde rapport, heeft de fabrikant via zijn advocaat de Stichting Ketel Kwestie laten weten hierover niet met de stichting in gesprek te willen treden.

De advocaat geeft in zijn reactie tevens aan dat het onderzoek dat is uitgevoerd door Element Materials Technology geen bewijs verschaft dat de HR-ketels van zijn cliënt ondeugdelijk kunnen zijn als direct gevolg van productiefouten. Hij stelt tevens gaarne bereid te zijn hierover met de stichting in de rechtszaal de degens te kruisen.

Financiële middelen

Het ontbreekt op dit moment de stichting aan financiële middelen om verdere stappen te zetten. De Stichting Ketel Kwestie is voor haar werk afhankelijk van bijdragen van gedupeerde ondernemers en van donaties en schenkingen. Gedupeerden en mensen die hun verhaal kwijt willen, kunnen zich melden bij het secretariaat van de Stichting. Uiteraard worden de meldingen vertrouwelijk behandeld.

Donaties zijn welkom!

NL80 INGB 0008 5176 05 t.n.v. Stichting Ketel Kwestie

De Stichting Ketel Kwestie staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 80844359

Wil je je verhaal kwijt of aanmelden bij de stichting?

Stuur dan een email naar: info@ketelkwestie.nl

 

 

 

 

Ontwerp inmiddels aangepast

Vermoedelijk begin 2017 heeft de fabrikant in kwestie het ontwerp aangepast en sindsdien alle pinnen weggelaten, zonder hier verder ruchtbaarheid aan te geven. De stichting ontvangt regelmatig nieuwe meldingen van lekkages. Het gaat dan bijna altijd om frituurinstallaties die voor 2018 zijn gebouwd en zowel in Nederland als in België nog massaal in de markt staan. Ook op de tweedehands markt worden deze installaties nog vaak aangeboden en brengt ondernemers in de problemen. 

 

 

CONTACTGEGEVENS

Blaarthemseweg 72
5502 JW Veldhoven
040-7200900 (optie 3)
info@stichtingketelkwestie.nl

 


Laatste update van deze pagina: 30 september 2022