Nieuwe Horeca-cao per 1 januari 2020

Veldhoven, 16 december 2019

Veldhoven, 16 december 2019

KHN, CNV Vakmensen en FNV Horeca hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een nieuwe Horeca-cao per 1 januari 2020 in en heeft een looptijd van één jaar. De Horeca-cao is voor iedereen van toepassing tenzij het bedrijf aangesloten is bij een andere branchevereniging die met één of meerdere vakbonden een eigen cao is overeengekomen. Een voorbeeld daarvan is het Nederlands Horeca Gilde (NHG). Dus leden van vakvereniging ProFri die niet aangesloten zijn bij KHN, NHG of een andere werkgeversvereniging vallen automatisch onder de Horeca-cao.

Horeca is mensenwerk. Goede afspraken over de arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk voor een toekomstbestendige branche. In de Horeca-cao zijn de arbeidsvoorwaarden en regelingen voor horecamedewerkers vastgelegd, waaraan in elk geval voldaan moet worden. Door aan werknemers betere of aanvullende arbeidsvoorwaarden te bieden kunnen bedrijven hun positie op de arbeidsmarkt versterken.

In de nieuwe Horeca-cao zijn de mogelijkheden van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) opgenomen, zodat via de cao deze nieuwe wet beter toepasbaar wordt. Bijvoorbeeld bepalingen rond oproepovereenkomsten en seizoencontracten. De prestatieverhoging is afgeschaft en alle vakkrachten met een loon tussen het basis- en eindloon van de loontabel krijgen per 1 januari 2020 3% verhoging.

De huidige/vorige Horeca-cao van loopt/liep van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Deze cao is door het besluit van de minister van SZW algemeen verbindend.

De Horeca-cao geeft spelregels om bedrijfsfuncties in jouw bedrijf te beschrijven, te waarderen en in te delen in de loongroepen. De spelregels en functieomschrijvingen zijn opgenomen in een handboek referentiefuncties horeca.

Op dit moment geldt er nog een onderhandelaarsresultaat, dat betekent dat iedere partij het resultaat voor goedkeuring voorlegt aan de eigen achterban (bij KHN is dat het Landelijk Bestuur). De formele uitkomst van die procedures wordt uiterlijk 16 december 2019 verwacht.

Wat houdt het onderhandelaarsakkoord in:

 1. 3% loonsverhoging per 1-1-2020 voor alle medewerkers die op 31-12-2019 een loon hebben tussen basis en eindloon van de huidige cao-loontabel. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse prestatieverhoging die afhankelijk is van beoordelen, per direct wordt afgeschaft. Een al toegezegde verhoging op basis van beoordelen wordt met de 3% verrekend. Daarna wordt het nieuwe loon getoetst aan het minimum van de nieuwe loontabel.
 2. De medewerker met een loon boven het eindloon ontvangt per 1-7-2020 een eenmalige uitkering van €100 als hij of zij 3 jaren (2017, 2018 en 2019) geen bruto loonsverbetering buiten de cao om is toegekend.
 3. De medewerker wordt eerder vakkracht doordat een vakdiploma en/of ervaring bij een andere werkgever meetelt.
 4. De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt voor de praktijk iets meer werkbaar gemaakt door:
  • De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst te verkorten van 4 dagen naar 24 uren tevoren.
  • Voor seizoenen de tussenpoos in de keten van bepaalde tijd contracten van maximaal 6 maanden te verkorten tot maximaal 3 maanden. Het is seizoenwerk als het werk voor die ene seizoenkracht minder dan 9 maanden in een jaar beschikbaar is en kan worden gedaan. Hierdoor ontstaat geen contract voor onbepaalde tijd.
  • Bij omstandigheden van seizoen en afhankelijkheid van klimaat en natuur (zoals strandhoreca, seizoenhotels en seizoenterrassen) zijn nieuwe verplichtingen uit de Wab als de oproeptermijn, het doen van extra uitbetalen als een oproep last minute wijzigt of een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden niet van toepassing.
  • Uitsluitend voor de nieuwe invalkracht nul-uren kan nog het principe ‘geen werk, geen loon’ toegepast worden. Voor deze invalkracht geldt dat hij zelf een opzegtermijn van een dag heeft. Maar ook voor die invalkracht geldt dat na elke 12 maanden een verplicht Wab-aanbod moet worden gedaan voor een vaste arbeidsomvang met loonbetaling.
 5. De sociale agenda wordt verplicht en voortvarend door sociale partners opgepakt. Dat moet leiden tot nieuwe inzichten en regelingen rond het beschrijven van functies en de uitwerking ervan in (loon)waardering en vooruitzichten binnen het bedrijf (of erbuiten).
 6. De nieuwe Horeca-cao heeft een looptijd van één jaar.